papegaaienkennis: wetenswaardigheden

 

Cites:

 


Cites is de afkorting van " Confention on International Trade in Endangered Species ".
Vrij vertaald is Cites: " Afspraken over de internationale handel van bedreigde levensvormen ".

Papegaaien die op de Cites-lijst bijlage I staan zijn met uitsterven bedreigde diersoorten die men niet zonder vergunning mag bezitten, vervoeren en verhandelen! 

Regelmatig sterven er planten en dieren uit, er zijn ook erg veel bedreigde planten- en diersoorten op de wereld.
Vaak is de mens schuld dat bepaalde planten en dieren uitsterven bijvoorbeeld door de enorme vernietiging van oerwouden.
Ook de handel in zeldzame planten en dieren bevorderen het risico van uitsterven.
Voor het gemak heb ik het verder over dieren.

Veel dieren werden vroeger uit hun natuurlijke omgeving gehaald en onder zeer slechte condities geëxporteerd naar allerhande landen.
Als er een deel onderweg verloren ging was niet zo erg, men kon massa's van deze dieren in het land van oorsprong goedkoop krijgen.
Maar de voorraad bleek niet onbeperkt en al snel bemerkte men dat er bepaalde planten en diersoorten erg zeldzaam werden.

Gelukkig werden de landen wakker voor het dreigende gevaar en in 1973 werd er het internationale verdrag CITES in Washington gesloten.
Ongeveer 150 landen, waaronder ook Nederland (in 1984), hebben inmiddels deze conventie ondertekend.
Het is onmogelijk binnen de CITES alle dieren en planten op te nemen, daarom ook dat de CITES uitsluitend "species" beschrijft die aantrekkelijk voor de handel zijn. Eenmaal in de twee jaar komen er experts tezamen en worden de afspraken geëvalueerd, aangevuld en aangepast.

De CITES kent bijlagen die genummerd zijn:
Veel planten en dieren vallen onder zo'n bijlage en de nummercode van de bijlage bepaald hoe men ermee om dient te gaan.
 
Bijlage I
Het betreft hier een bedreigde diersoort.
Vervoer en handel mag bij deze soort uitsluitend met speciale vergunningen.
Veelal dient men hierbij ook de oorspronkelijke herkomst te bewijzen.

Bijlage II
De betreffende planten- en diersoort mogen niet meer uit het oorspronkelijke land geëxporteerd worden of er is een exportbeperking op gelegd.
Dit omdat de populatie inmiddels sterk afgenomen is.

Bijlage III
De planten- en dieren die onder deze categorie vallen worden extra in de gaten gehouden.
Mogelijk dat er in de toekomst exportbeperkingen opgelegd moeten worden.

Binnen de Europese Unie wordt een strengere regelgeving dan de Cites aangeeft gehandhaafd.
Im- en export van dieren die Cites I, II of III hebben is zondermeer vergunningsplichtig.
De Nederlandse regelgeving is nog strenger en staat omschreven in de BUDEP.
BUDEP staat voor  " wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten "
 

De verantwoording valt onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), die een apart bureau daarvoor hebben opgericht.
Dit bureau houdt zich o.a. bezig met het verlenen en afgeven van vergunningen en ontheffingen.

Het bezit, het verhandelen en het transporteren van CITES I  dieren zonder vereiste papieren is strafbaar.
Het AID (Algemene Inspectie Diens), de Politie en de Douane houden daar controle op.
Bij overtreding krijgt men vaak een hoge boete, wordt het dier vaak in beslag genomen en is zelfs gevangenisstraf niet uitgesloten.

 

Adressen voor meer informatie:

Dienst Regelingen
Postbus 19530
2500 CM DEN HAAG
(Laan van Nieuw Oost Indië 131-133)

Tel.: 0800-22333222 (vragen naar afdeling bezitsontheffing)
 

http://www.hetlnvloket.nl
http://www.minlnv.nl/cites


Douane Informatie Centrum         tel.: 010- 445514
Algemene inspectiedienst             tel.: 045-5466222

 

http://www.nbvv.nl/downloads/uitheems.pdf (overzicht Cites I vogels aug.2005)
 

http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml  (overzicht Cites dieren 2007)
 

voorbeeld van een Cites document:

          

 

wat te doen als je een cites I - papegaai hebt en geen begeleidende papieren:
Print het aanvraagformulier dat op http://www.hetlnvloket.nl staat uit en vul dat in.
Verklaar in een begeleidend schrijven hoe je aan de vogel bent gekomen en sinds wanneer deze in jouw bezit is.
Voeg eventueel een verklaring van de vorige eigenaar toe.
Voeg ook een aantal oude foto's van de vogel toe, daarmee bewijs je dat de vogel al voor de cites-ontheffings-verplichtingen in Nederland was.
Heeft de vogel natuurlijk een vaste ring om de poot of heeft de vogel een geregistreerde chip dan kan dat ook als bewijs mee doorgegeven worden.
Over het algemeen wanneer je aan bovenstaande voorwaarden voldoet levert de aanvraag van ontheffing verder geen problemen op.

 
 

 

 

     
wetenswaardigheden