gedrag - gedragsproblemen:  plukken

 

onderzoek universiteit Utrecht:

 

Zit je met een plukkende papegaai dan zou je misschien mee kunnen doen aan een uitgebreid onderzoek dat nog tot 2012 loopt.
 

Onderzoek naar behandelmethoden voor verenplukken (pterotillomanie) bij papegaaien

 

Doel van het onderzoek
Op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren wordt onderzoek verricht naar
verenplukken bij papegaaien. Hierbij valt te denken aan inventarisatie naar de omvang
(prevalentie) van dit gedragsprobleem, inventarisatie van risico-factoren, maar vooral ook
evaluatie van behandelingsmethoden. Er zijn diverse behandelingen beschreven, zoals gebruik
van kragen, lokaal aanbrengen van onsmakelijke stoffen, medicijnen (psychofarmaca) en
gedrags-modificerende technieken. Hierbij lijken de gedragsmodificerende technieken (incl.
kooiverrijking) het meest belovend, aangezien de overige methoden meestal symptomatische
behandeling inhouden, maar wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt. Mede
daarom vindt op de UKG momenteel een onderzoek plaats naar het evalueren van effectiviteit
van twee kooiverrijkingsmethoden in het behandelen van dit complexe probleem. De
resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan het opstellen van een zo goed mogelijke
behandeling voor verenplukkende papegaaien in de toekomst.

Opzet van het onderzoek
Gedurende de onderzoeksperiode dient uw vogel overgewend te worden op een specifiek,
gepelleteerd voer (Scenic bird Foods). Dit voer zal gratis aan u verstrekt worden – gesponsord
door de fabrikant - gedurende de lengte van het onderzoek. Na één maand is een controle-
bezoek ingelast. Hierbij zal uw vogel wederom onderzocht worden en vervolgens zal
gedurende twee weken een introductie met de kooiverrijkende speeltjes plaatsvinden. Hierna
zal uw vogel gedurende twee maanden in twee verschillende opzetten met dit speeltje
geconfronteerd worden. Na elke periode (die 4 weken in beslag neemt) is wederom een
controle-bezoek ingepland.
Middels het objectief scoren van het verenkleed van uw vogel en vergelijken van de scores
tussen de diverse periodes kan beoordeeld worden of de methoden een zinvolle bijdrage
leveren aan het probleem van verenplukken bij papegaaien. Een tweede methode waarmee wij
dit willen evalueren is door middel van het meten van het gehalte aan stress-hormoon, zowel
in bloed als ontlasting.

Hoe vaak dien ik met mijn vogel naar Utrecht te komen?
In totaal zult u 4 x een bezoek brengen aan de faculteit Diergeneeskunde. Dit betreft het eerste
kennismakende consult (kosten € 42,72 incl. BTW)*, waarbij vastgesteld is dat uw vogel een
psychogene verenplukker is, en drie vervolgconsulten (kosten € 28,44 incl. BTW)*. Als
tegemoetkoming voor uw medewerking bieden wij u hiervoor 50% korting op alle consulten.
Overige kosten ten behoeve van het onderzoek (vastleggen van veerscore m.b.v. digitale
foto’s, hormoonbepalingen in het bloed en ontlasting, etc.) worden uiteraard door de faculteit
gefinancierd.
Mocht op basis van het lichamelijk onderzoek tijdens het eerste consult verdenking rijzen dat
bij uw vogel andere onderliggende (lichamelijke ) oorzaken een rol kunnen spelen bij het
verenplukken, kan eventueel verdere aanvullende diagnostiek (bloedonderzoek, röntgenfoto’s,
screening op virusziekten, etc.) geïndiceerd zijn. Indien dit het geval is zijn de bijkomende
kosten voor dit onderzoek voor uw eigen rekening. Uiteraard zal vooraf uitgebreid overleg
plaatsvinden over de zin en aanvullende kosten voor dit soort onderzoeken.


Wat kunt u verwachten tijdens een consult?
Tijdens het eerste consult wordt uw vogel onderworpen aan een uitgebreid lichamelijk
onderzoek, en wordt van u gevraagd een enquête in te vullen met betrekking tot de
geschiedenis en huidig functioneren van de vogel. Mocht er verdenking zijn op een
onderliggende lichamelijke oorzaak van het verenplukken dan zal in overleg met u besloten
worden tot het uitvoeren van evt. aanvullende diagnostische tests.
Indien uw vogel voldoet aan het profiel van een verenplukker en u mee wilt doen aan het
onderzoek zullen vervolgens digitale foto’s genomen worden van het verenkleed van uw
vogel. Hierbij is het essentieel dat lichaamsdelen (rug, borst, poten, staart en vleugels van
boven- en onderzijde) nauwkeurig en volledig in beeld gebracht worden, zodat op een later
tijdstip de veerscore op een onafhankelijke manier beoordeeld kan worden.
Daarnaast zal een kleine hoeveelheid bloed worden afgenomen, om hierin de concentratie van
het stresshormoon te kunnen bepalen. Wij zullen u tevens vragen om ontlasting te verzamelen
(en koel te bewaren) van uw vogel gedurende de dag voorafgaand aan het consult. Ook hierin
wordt de hoeveelheid stress-hormoon bepaald.

Tijdens de controle-bezoeken zal naast een kort lichamelijk onderzoek wederom evaluatie van
het verenkleed plaatsvinden, in combinatie met het nemen van foto’s voor latere, objectieve
beoordeling. Ook zal tijdens dit consult weer een kleine hoeveelheid bloed worden
afgenomen, en u wordt tevens verzocht ontlasting mee te brengen van de voorgaande dag.

Wordt ik op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek?
Als deelnemer aan het onderzoek wordt u na afloop van het volledige onderzoek
geïnformeerd over de resultaten en krijgt u te horen welke methode het meest effectief blijkt
te zijn in de behandeling van verenplukkende papegaaien.
Let wel: zoals eerder genoemd in deze brief is het verenplukken bij papegaaien een zeer
complex gedragsprobleem. Dit houdt in dat er geen simpele oplossing voor beschikbaar is, en
dat de uiteindelijke behandeling kan bestaan uit een combinatie van verschillende therapieën.
Gedurende de korte periode waarin uw vogel deelneemt aan dit onderzoek zullen twee
behandelmethoden vergeleken worden. De periode van één maand is in een experimentele
setting voldoende gebleken om verschillen tussen beide methoden te kunnen traceren, maar
een volledig herstel kan niet in dit korte tijdsbestek verwacht worden.


Wij danken u bij voorbaat voor deelname aan dit onderzoek. Mocht u onverhoopt nog vragen
hebben na het lezen van deze brief, kunt u contact opnemen met de dierenartsen
verantwoordelijk voor dit onderzoek, te weten:

drs. Y.R.A. van Zeeland; Dierenarts, Specialist in Opleiding Vogels en Bijzondere Dieren
(e -mail: Y.R.A.vanZeeland@vet.uu.nl)
dr. J.T. Lumeij, Dierenarts, Specialist Vogelgeneeskunde (e-mail: J.T.Lumeij@ve t.uu.nl)

Telefonisch spreekuur afdeling VBD: dagelijks tussen 13.30 en 14.30 uur, tel. 030-2531799


* Actuele prijzen zoals geldend vanaf 1 april 2007. Tarieven kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. Voor
een actuele prijsindicatie adviseren wij u contact op te nemen met een medewerker van de balie van het UKG
(tel. 030-2539411). Dit nummer is tevens bruikbaar indien u een afspraak wilt maken om deel te nemen aan het
onderzoek.
 

 

     
plukken

 

Wil je reageren? Heb je suggesties en/of vragen? Klik dan "hier"!

(© 2006)